Algemene voorwaarden

Share
Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan de opleiding, training of workshop is gesloten.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding deelneemt.
Opleiding: cursus, training, workshop, leergang, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open opleiding: trainigen, workshops en leergangen met deelname door deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
‘In company’opleiding: opleidingen met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘MKB Forum’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open opleiding

1. Inschrijving voor de door ‘MKB Forum’ te verzorgen open opleidingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post of per fax van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. ‘MKB Forum’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende opleiding tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-cursus

1. Ter zake een ‘in company’-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘MKB Forum BV’.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘MKB Forum’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de opleidingsprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website en in de meest recente opleidingsbrochure die door ‘MKB Forum’ is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een opleiding middels het inschrijfformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de prijzen zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-cursus

1. De opleidingsprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een opleiding BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

1. Na inschrijving voor een opleiding zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt ‘MKB Forum’ een factuur met betrekking tot de opleiding aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van ‘MKB Forum’ of door middel van storting op een door ‘MKB Forum’ aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘MKB Forum’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor aanvang van de opleiding niet de volledige betaling van de opleidingsprijs door ‘MKB Forum’ is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de opleiding deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige oplidingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’-opleiding door de opdrachtgever

Een opleidingsdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het opleidings-bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open opleiding door de opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste opleidingsdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste opleidingsdag wordt 
€ 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste opleidingsdag zal 50% van het verschuldigde opleidingsbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige opleidingsgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opleidingsovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste opleidingsdag wordt aangemeld bij ‘MKB Forum’ Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde opleiding op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 19,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste opleidingsdagdag bedragen deze kosten 25% van de opleidingsprijs, met een minimum van € 19,50.

Artikel 11. Annulering door ‘MKB Forum’

‘MKB Forum’ behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste opleidingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. ‘MKB Forum’ zal het door de opdrachtgever betaalde opleidingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt ‘MKB Forum’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het opleidingsgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. MKB Forum’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van ‘MKB Forum’ of de annulering van de opleidingsovereenkomst door ‘MKB Forum’, tenzij aan ‘MKB Forum’ opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien ‘MKB Forum’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleiding, het opleidingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door ‘MKB Forum’ voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘MKB Forum’ is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer

‘MKB Forum’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de opleidingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15. Reclame

1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de opleidingsovereenkomst of een met de opleiding samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de opleiding en deze te richten aan de directeur van ‘MKB Forum’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ‘MKB Forum’ en overeenkomsten tussen ‘MKB Forum’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.